De biverkningar som rökning har på hälsan hos individen är allmänt känd och väl dokumenterad, detsamma kan sägas om att röka under graviditeten, vilket är känt för att utgöra en allvarlig risk för barnets hälsa. Det finns inte bara klara och direkta hot mot barnets välbefinnande under graviditeten och omedelbart efter födseln, men studier har också visat att rökning under graviditeten kan leda till allvarliga långsiktiga konsekvenser. Det är därför som alla medicinska experter världen över hävdar är det absolut nödvändigt att kvinnan slutar röka så snart som möjligt och därigenom säkerställer barnets säkerhet. Dessutom är läkare överens om att om ett par planerar att få barn ska kvinnan sluta röka redan före befruktningen för att minimera riskerna så mycket som möjligt.

Information på den här sidan

Rökning före graviditet

Alla medicinska experter är överens om att det är idealiskt att de kvinnor som planerar att bli gravid sluta röka före befruktningen och vara fria från nikotin i minst en månad innan de försöker bli gravid. Detta är viktigt eftersom nikotin är en vasokonstrictor, vilket innebär nikotin kommer i kontakt med blodkärlen, och det inkluderar blodkärlen i placentan, navelsträngen och barnet självt. Som ett resultat kan syrgasflödet till barnet vara allvarligt begränsat, vilket leder till många biverkningar som kan uppstå både omedelbart efter födseln och senare i livet.

Man bör komma ihåg att risker som förekommer vid rökning under graviditeten är mycket allvarliga och aldrig ska underskattas. För det första, reducerar rökning chanserna för befruktning från första början, enligt vissa studier till och med 40%. Men farorna för barnet är ännu svårare – från olika komplikationer, till missfall, fosterskador och till och med plötsligt spädbarnsdöd (SIDS förkortat). Men efter att ha slutat röka, minskar riskerna extremt, så ju tidigare du slutade innan du blir gravid, är det mindre troligt att komplikationerna orsakas av nikotin och tobaksrök.

Rökning under graviditet

De största riskerna för barnet kommer från att röka under själva graviditeten. Genom att göra detta introducerar du direkt nikotin i ditt system och i förlängning till barnets system, vilket begränsar dess tillgång till syre och andra viktiga resurser för en framgångsrik och hälsosam utveckling. En statistisk undersökning från 2011 visar en grym bild att – i de utvecklade länderna, röker upp till 11% av mödrarna under de sista tre månaderna av graviditeten trots de väl dokumenterade riskerna och riskerna för barnet.

Rökning under graviditeten påverkar barnet både före och efter förlossning. Cigarettrök innehåller 4000 skadliga kemikalier och mer än 60 cancerframkallande kemikalier, det enda faktumet ska vara tillräckligt för att visa den absoluta nödvändigheten att sluta röka under graviditeten. Effekterna av rökning på det ofödda barnet kan vara mycket allvarliga och inkluderar att sänka mängden syre tillgängligt för barnet och öka barnets hjärtfrekvens vilket i sin tur ökar risken för medfödda hjärtdefekter med upp till 70%

Samtidigt ökar även risken för missfall och dödsfall, risken för att barnet föds för tidigt och med låg vikt, barnets potential att utveckla andningsbesvär och komplikationer, fosterskador och till och med plötslig spädbarnsdöd. Det har även dokumenterats att rökning under graviditet kan leda till allvarliga problem med moderkakan, inklusive för tidig separation från livmodern som orsakar blödning vilket är farligt och kan vara dödligt för både mor och barn.

Studierna har även visat att chansen att utveckla dessa och andra hälsoproblem är direkt relaterad till antalet cigaretter som moderen röker under graviditeten, så det är av avgörande betydelse att denna mängd cigaretter åtminstone sänks. Men man bör komma ihåg att det inte finns någon ”säker mängd” – det enda sättet att vara säker på att du gjorde allt för att säkerställa att ditt ofödda barn är hälsosamt är att sluta röka för gott.

Experter i det medicinska samhället har märkt röka cigaretter som en ”främsta orsaken till negativa resultat för spädbarn”, vilket pekar på de enorma mängderna av skadliga kemikalier som introduceras i mödrarna via cigarettrök, inklusive cyanid, bly och naturligtvis nikotin och kolmonoxid, de två toxinerna som står för de flesta dokumenterade rökrelaterade komplikationerna under graviditeten.

Förmodligen den mest skadliga effekten av dessa föreningar på barnets hälsa, särskilt under de tidiga stadierna av graviditeten, är den allvarliga begränsningen av syre som är tillgänglig för dess tillväxt. Otaliga studier har visat att denna begränsning leder till några av de vanligaste rökrelaterade graviditetskomplikationerna, inklusive låg födelsevikt, prematur födsel och fosterdöd. Detta beror inte bara på det faktum att nikotin kontraherar blodkärlen i placentan och navelsträngen, vilket minskar barnets tillgång till både syre och näringsämnen, men också eftersom de röda blodkropparna som vanligen bär syre hos rökare börjar hämta kolmonoxidmolekyler istället. Genom denna mekanism orsakar rökning under graviditeten några av de allvarligaste biverkningarna på barnets hälsa, så om du är seriös om att hålla din barn säkerhet, finns det inget alternativ att ge upp din dåliga vana för gott.

Det är värt att notera att sluta röka vid något tillfälle under graviditeten är mycket mer fördelaktigt än att fortsätta att röka under hela 9 månaderna, speciellt eftersom sannolikheten för komplikationer är direkt relaterad till antalet cigaretter som röks under graviditeten. Det är därför som läkare rekommenderar att man slutar röka under första trimestern när fostret är mest utsatt för risker och faror som orsakas av införandet av nikotin och kolmonoxid i systemet.1

Effekter på barnet efter födsel på grund av rökning under graviditet

På grund av bristen på syre som orsakas av nikotins sammandragning av blodkärl och införandet av kolmonoxid i barnets system istället för syre kan det leda till flera tillstånd som uppenbaras eller noteras först efter födseln.

Oftast är resultatet att barnen som är födda till rökare är födda för tidigt och med en lägre vikt som i sin tur leder till det svagare immunsystemet och en högre risk för sjukdomar och till och med död hos barnet. Det har dokumenterats att för tidig födsel och låg födelsevikt är direkt relaterade kroniska och livslånga funktionshinder som cerebral pares, inlärningssvårigheter och till och med mental retardation.

Dessutom har det visat sig att spädbarn som utsätts för cigarettrök både under graviditeten och efter födseln är mer utsatta för plötsligt spädbarnsdöd på grund av ökade nikotinnivåer som ofta finns i dessa fall. Spädbarn vars mödrar rökt under graviditeten är upp till tre gånger mer benägna att dö av detta än barn som är födda till icke-rökare mödrar.

Bortsett från detta är rökning under graviditeten också relaterad till risken för ett antal fosterskador, inklusive hjärt- och kärlfel, muskuloskeletala defekter, ögonfel, bråck och många andra men det ökar också risken för flera sjukdomar som kan utvecklas senare i livet, särskilt under tonåren, såsom fetma, diabetes och högt blodtryck.

Rökning efter graviditet

När det gäller rökning efter graviditeten finns det två huvudsakliga bekymmer – nikotins inverkan på amning och den negativa inverkan av passiv rökning på hälsan hos den nyfödda. När det gäller den första problemet, har studierna visat att även om moderen fortsätter att röka efter förlossnig, är det ännu mer fördelaktigt att amma än att ersätta denna övning med att mata barnet med en formel. Kort sagt är läkare överens om att fördelarna med amning uppväger riskerna med exponering för nikotin.

Detta betyder emellertid inte att amning är helt säker och oproblematisk när mamman röker. För det första, har studier visat att rökning kan påverka laktationen negativt, vilket minskar den dagliga mjölkproduktionen med upp till 300 ml samt mjölkjodinnehållet. Dessutom transporteras nikotin via mjölk, så barnet får en dos nikotin vid varje matning. Således är sluta röka fortfarande starkt rekommenderat.

När det gäller passiv rökning är resultaten av studierna tydliga och enkla – som vid rökning under graviditeten finns det ingen säker gräns när det gäller barnets exponering för begagnad rök. Faktum är att det är absolut nödvändigt att hemmet efter födseln hålls helt rökfritt, eftersom exponering för tobaksrök är känt för att öka risken för plötslig spädbarnsdöd och andningssjukdomar och komplikationer som astma, lunginfektioner, nedsatt lungfunktion och saktar lungtillväxt. Enligt vissa studier kan spädbarns exponering för begagnad rök även leda till inlärningssvårigheter och neurobehavioral effekter senare i barnets liv.2

Slutsats

Vad otaliga studier visat är tydliga – nikotin, kolmonoxid och upp till 4000 kemikalier som finns i tobaksrök, inklusive mer än 60 cancerframkallande, utgör ett tydligt och direkt hot mot barnets välbefinnande, både före och efter födseln, och enda sättet att säkerställa barnets fullständiga säkerhet är att sluta röka för gott. Rökning under graviditeten kan leda till mycket allvarliga komplikationer och sjukdomar och har allvarliga konsekvenser för barnets liv. Dessutom är barnets exponering för passiv rökning efter födseln direkt relaterad till ett antal mycket farliga sjukdomar och komplikationer och det finns helt enkelt inget alternativ att sluta röka om du vill se till att din baby är frisk.

Men bakom de grymma statistik och fakta som presenteras i denna artikel finns det också en positiv sida – du kan fortfarande förhindra allt detta och försäkra dig om ett hälsosamt liv för ditt barn genom att helt enkelt sluta röka. Dessutom innebär det direkta sambandet mellan antalet cigaretter som röks under graviditeten och sannolikheten för dessa störningar och komplikationer att genom att stoppa när som helst under graviditeten förbättrar du fortfarande chansen att barnet är fött säkert och är hälsosamt. Många studier har visat att mödrar som slutade röka under graviditetens första trimester ökar oddsen att leverera en frisk baby till ungefär samma som icke-rökare, och även de mammor som slutade under andra trimestern ökar oddsen, även om i mindre utsträckning.

Nikotinberoende är dock ett allvarligt problem som inte lätt kan lösas. Om du planerar att bli gravid rekommenderas det starkt att du slutar röka innan du försöker, så du kan börja graviditeten helt nikotinfri. Det bästa är att du rådgör med din läkare om rekommenderade behandlingar och terapier som kan hjälpa dig att ge upp din dåliga vana och säkerställa ett hälsosamt och säkert liv, både för dig och för din bebis.

Källor:

  1. Riskerna med rökning under havande – 1177 Vårdguiden
  2. Risker med tobak under amning – FASS