Att leva med astma är det säkert inte behagligt eller smärtfritt. För de flesta av de drabbade är tillståndet ganska hanterbart med rätt behandling. Kombinationen av korrekt medicinering och vissa livsstilsförändringar har visat sig vara till nytta för en stor andel patienter. Om emellertid förvaltningen av tillståndet är minskat finns det en ökad risk för komplikationer och manifestation av ytterligare hälsofrågor.

Här kommer vi att utforska några av de möjliga komplikationer och långsiktiga effekter som astma kan ha på en persons allmänna hälsa och välbefinnande. Där information om försiktighetsåtgärder och behandling finns tillgänglig, försöker vi ge insikt om tillgängliga möjligheter.

Information på den här sidan

Luftvägsförändringar

“Airway remodeling” är den engelska termen som används för att indikera strukturella förändringar i luftvägarna och utseende på ärr i lungorna. 1 Dessa negativa och skadliga förändringar kan orsakas av långvarig inflammation i lungor, så småningom utvecklas till kronisk hosta och i allvarligaste fall, delvis förlust av lungfunktion.

Dock är detta tillstånd väldigt sällsynt och förekommer endast hos de mest allvarliga astmatiker som inte har behandlas på ett korrekt sätt under långa perioder. Korrekt medicinering och snabb behandling är mycket viktigt och bidrar till att förebygga uppkomsten av detta tillstånd. Om det lämnas obehandlat kan detta tillstånd bli irreversibelt, vilket gör symtom som oförmåga att vara en vanlig förekomst.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungsjukdom, eller KOL förkortat är en paraplyterm som innehåller ett antal olika, dock väldigt nära relaterade lungsjukdomar. Dessa sjukdomar är kända för att infinna andningssvårigheter orsakad av en blockering av luftvägarna på något sätt. 2 De vanligaste tillstånden som klassificerats sig inom klassen KOL är:

  • Emfysem
  • Bronkit
  • Kronisk obstruktiv luftvägssjukdom

Medan KOL kan orsaka svåra andningssvårigheter och symtom som liknar astma, bör de inte förväxlas, eftersom de tillhör helt olika kategorier av lungsjukdomar. Mer specifikt har astmatiker som upplever symtom har fortfarande en relativt normal lungfunktion, medan lungfunktionen förblir kontinuerligt nedsatt vid KOL.

Medan de två förutsättningarna inte är nära besläktade, har personer som diagnostiserats med svår astma har högre chanser att utveckla KOL då tiden går. Återkommande lunginfektioner och rökning klassificeras också som riskfaktorer.

Livsstilssjukdomar

Medan det är mycket förmånligt för astmatiker att förbli fysiskt aktiva och träna regelbundet (samtidigt som de vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder) kan vissa känna att deras tillstånd hindrar dem från att utföra sina dagliga aktiviteter.

Om så är fallet ska du prata med din läkare och be om hjälp och råd om hjälp med att göra en ny astmahandlingsplan eller byta läkemedel så att du kan leva ett normalt och hälsosamt liv. Bristen på fysisk aktivitet kommer inte bara att minska lungans styrka utan också öka risken för att utveckla fetma eller kardiovaskulära sjukdomar.

Dessutom kan man genom att undvika regelbunden fysisk aktivitet öka risken för fetma, vilket i sin tur leder till en helt ny uppsättning diet-relaterade sjukdomar som typ 2-diabetes, stroke eller hjärtsjukdom.

Psykisk ohälsa och astma

I diskussion om kroniska hälsoförhållanden underskattas mental hälsa som synonym. Känslomässigt välbefinnande kan inte bara få en direkt inverkan på svårighetsgraden av astmasymtom – astma kan också påverka din mentala hälsa. Att leva med någon kronisk sjukdom, oavsett vilken det är, är alltid en stress, även om du klarar dig relativt bra. Ångest och depression är vanligt hos personer som drabbats av astma och i sin tur kan dessa problem leda till förvärring av astmasymtom, vilket skapar ett slags ekkorhjul.

För att förhindra detta är det viktigt att inte bara hålla sin astma under kontroll utan också söka professionell hjälp om behovet av det förekommer. Ignorera aldrig ditt känslomässiga välbefinnande eftersom det är oskiljaktigt relaterat till din övergripande hälsa!3

Källor:

  1. Remodeling under Astma – ATS Journal
  2. Vad är KOL? – COPD Foundation
  3. Information om tillståndet- 1177 Vårdguiden