Den aktiva substansen i Colrefux är kolkicin. Kolkicin har en antiinflammatorisk och lugnande effekt på och fungerar genom att förhindra inflammerade celler och urinsyrakristaller att samlas i lederna. Kolkicin används för att lätta på smärtan vid en akut attack och för att förebygga att urinsyra ska samlas i lederna. Det kan vara bra att kombinera kolkicin med andra läkemedel mot gikt.1

Information på den här sidan

Dosering kolkicin

Förebyggande av giktattack

Om behandlingen används profylaktiskt är doseringen hos vuxna vanligtvis en tablett på 0.5 mg 1-3 gånger om dagen. Behandlingen kan fortsätta efter 12 timmar med max en dos på 0.5 mg med 8 timmarsintervall tills det att symtomen försvunnit. Doseringen bör ej överstiga 6 mg under behandlingsperioden. Efter behandlingen är avslutad bör ingen ny behandling påbörjas inom åtminstone 72 timmar.

Behandlingsalternativ för akuta utbrott

Ifall du drabbas av ett akut giktutbrott tas kolkicin ofta som en högre dos än i den förebyggande behandlingen och sedan dras mängden ner med tiden. Den bästa effekten fås om behandlingen påbörjas tidigt i attacken. Din läkare kommer att hjälpa dig med att bestämma en lämplig dos och under hur lång tid du bör ta den.2

Kolkicintabletter ska sväljas med ett glas vatten.

Interaktioner med kolkicin

Kolkisin är ett substrat av CYP3A4 och P-gp. Att använda CYP3A4- eller P-gp-hämmare samtidigt ökar koncentrationen av calcicin i blodet, vilket kan orsaka toxicitet, inklusive dödsfall. Om behandling med P-gp-hämmare eller måttlig / stark CYP3A4-hämmare är nödvändig vid normal njure- och leverfunktion rekommenderas en minskning av cholistas eller avbrytande av kolchicinbehandling. Cochalin-dosen ska minskas till ¼ i kombination med P-gb-hämmare eller starka CYP3A4-hämmare och halveras i kombination med måttliga CYP3A4-hämmare. Försiktighet rekommenderas vid användning av läkemedel som kan påverka blodets nivåer eller påverka lever- och / eller njurefunktionen negativt. Cimetidin och tolbutamid minskar kolchicinens metabolism, vilket resulterar i ökade plasmakoncentrationer. Grapefruktjuice kan öka plasmanivåerna av kolchicin och bör inte tas samtidigt. Reversibel malabsorption av cyanokobalamin (Vitamin B12) kan induceras genom förändrad funktion av tarmslemhinnan. Risken för myopati och rabdomyolys ökar i kombination med statiner, fibrer, ciklosporin eller digoxin

Kontraindikationer

Använd inte kolkicin:

 • Om du är allergisk mot kolchicin eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel
 • Om du har svår blodsjukdom
 • Om du är gravid
 • Om du ammar
 • Om du är en kvinna i fertil ålder och inte använder säkert preventivmedel
 • Om du har svåra njur- eller leverproblem
 • Om du genomgår hemodialys
 • Om du har njur- eller leverproblem och du tar vissa andra läkemedel

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan denna medicin orsaka biverkningar, dock är det långt ifrån alla som drabbas.

Sluta med att använda kolkicin och kontakta en läkare, akutmottagning eller sjukhus omedelbart om du märker av någon av dessa biverkningar:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Buksmärtor och diarré.
 • Symtom som feber, ont i mun, ont i halsen, långvarig blödning, blåmärken eller hudproblem. Detta kan indikera att du har svåra blodproblem som en följd av minskad benmärgsfunktion. Frekvensen för dessa biverkningar är okänd.

Andra biverkningar som har blivit kända med okänd frekvens är:

 • Nervinflammation, som kan orsaka smärta, svaghet, stickningar eller domningar
 • Nervskada
 • Blödning i mag-tarmkanalen
 • Leverskada
 • Håravfall
 • Utslag
 • Smärta eller svaghet i musklerna
 • Onormal muskelfördelning, vilket kan leda till njurproblem
 • Njurskada
 • Frånvaro av menstruationsblödning
 • Smärtsamma menstruationsperioder
 • Minskad förmåga att producera spermier
 • Om några biverkningar blir allvarliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Varningar

Den föreskrivna dosen får inte överskridas. Smalt behandlingsfönster. Administrering ska avbrytas för symtom som illamående, kräkningar, buksmärtor eller diarré. Kan orsaka svår benmärgsdepression. Förändringar i blodets nivåer kan uppträda gradvis eller mycket plötsligt. I synnerhet aplastisk anemi har hög mortalitet. Regelbundna blodprov krävs. I händelse av tecken eller symtom på bloddysfunktion som feber, stomatit, ont i halsen, långvarig blödning, blåmärken eller hudreaktioner, ska behandlingen avbrytas och fullständig hermatologisk undersökning ska genomföras omedelbart. Använd försiktighet vid hjärt-kärlsjukdom, gastrointestinala sjukdomar, abnormaliteter i blodvärden, hos äldre eller försvagade patienter.

Hjälpämnen

Innehåller laktos och bör inte användas vid laktosintolerans, patchlaktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

Körförmåga

Liten inverkan Risk för dåsighet och yrsel bör beaktas.

Källor:

 1. Colrefuz – FASS
 2. Gikt – 1177 Vårguiden