Virkestoffet i Colrefuz tabletter er kolkisin. Kolkisin har betennelsesdempende og lindrende effekt ved akutt urinsyregiktanfall. Stoffet virker ved å hindre at betennelsesceller og urinsyrekrystaller samler seg i leddene. Kolkisin brukes for å lindre plagene ved et akutt anfall og for å forebygge urinsyregiktanfall. Det kan være aktuelt å kombinere kolkisin med andre legemidler mot urinsyregikt.

Informasjon på denne siden

Dosering av Colrefuz

Forebyggende mot urinsyregiktanfall:

Dersom kolkisin brukes forebyggende, er dosen hos voksne vanligvis 1 tablett à 0,5 mg 1-3 ganger daglig. Behandlingen kan fortsette etter 12 timer, med maks 0,5 mg i intervaller på 8 timer, til symptomene lettes. Det skal ikke tas mer enn > 6 mg i behandlingsperioden. Etter fullført behandling bør ikke ny behandlingskur igangsettes på minst 72 timer. 1

Behandling av akutt anfall:

Ved akutte anfall doseres ofte kolkisin høyere enn ved forebyggende behandling, og deretter reduseres dosen. Best effekt oppnås ved tidlig behandlingsstart under anfallet. Lege avgjør i samråd med deg hvilken eksakt dosering du skal ha, og hvor lenge behandlingen skal vare.

Colrefuz tabletter bør svelges helt med et glass vann.

Interaksjoner for Colrefuz

Kolkisin er substrat for CYP3A4 og P-gp. Samtidig bruk av CYP3A4- eller P-gp-hemmere øker kolkisinkonsentrasjonen i blodet, noe som kan gi toksisitet, inkl. dødsfall. Hvis behandlingen med P-gp-hemmer eller moderat/sterk CYP3A4-hemmer er nødvendig ved normal nyre- og leverfunksjon, anbefales reduksjon i kolkisindosen eller avbrudd i kolkisinbehandlingen. Kolkisindosen bør reduseres til ¼ ved kombinasjon med P-gb – hemmere eller sterk CYP3A4-hemmer, og halveres ved kombinasjon med moderat CYP3A4-hemmer. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av legemidler som kan påvirke blodverdiene eller ha negativ påvirkning på lever og/eller nyrefunksjon. Cimetidin og tolbutamid reduserer kolkisins metabolisme, og gir økt plasmanivåer. Grapefruktjuice kan øke plasmanivåene av kolkisin. Bør ikke tas samtidig. Reversibel malabsorpsjon av cyanokobalamin (Vitamin B12) kan fremkalles ved endret funksjon i intestinal mucosa. Faren for myopati og rabdomyolyse øker ved kombinasjon med statiner, fibrater, ciklosporin eller digoksin. 2

Kontrainteraksjoner

Bruk ikke Colrefuz hvis:

 • Dersom du er allergisk overfor kolkisin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • Hvis du har en alvorlig blodsykdom
 • Hvis du er gravid
 • Hvis du ammer
 • Hvis du er en kvinne i fertil alder, med mindre du bruker sikker prevensjon
 • Hvis du har alvorlig nyre- eller leverproblemer
 • Hvis du gjennomgår hemodialyse
 • Hvis du har nyre- eller leverproblemer og du tar visse andre legemidler

Bivirkninger av Colrefuz

Som alle andre legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Slutt å bruke Colrefuz tabletter og kontakt lege, legevakt eller sykehus umiddelbart hvis du merker noen av de følgende bivirkningene:

 • Kvalme, oppkast, magesmerter, og diaré. Disse bivirkningene er vanlige
 • Symptomer som feber, betennelse i munnen, sår hals, langvarig blødning, blåmerker eller hudproblemer. Dette kan være tegn på at du har alvorlige problemer med blodet som et resultat av nedsatt benmargsfunksjon. Hyppigheten av disse bivirkningene er ikke kjent.

Andre bivirkninger som er blitt kjent med ukjent hyppighet er:

 • Nervebetennelse, som kan forårsake smerte, svakhet, prikking eller nummenhet
 • Nerveskade
 • Blødning i mage-tarmkanalen
 • Leverskade
 • Hårtap
 • Utslett
 • Smerte eller svakhet i musklene
 • Unormal nedbryting av muskler, som kan føre til nyreproblemer
 • Nyreskade
 • Fravær av menstruasjonsblødninger
 • Smertefulle menstruasjoner
 • Nedsatt evne til å produsere sædceller

Kontakt lege, apotek eller sykepleier om du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Forsiktighetsregler

Foreskrevet dose må ikke overskrides. Smalt terapautisk vindu. Administreringen skal avbrytes ved symptomer som kvalme, oppkast, magesmerter eller diare. Kan gi alvorlig benmargsdepresjon. Endring i blodverdier kan komme gradvis eller svært brått. Spesielt aplastisk anemi har høy dødelighet. Regelmessige undersøkelser av blodverdier er nødvendig. Ved tegn eller symptomer på bloddyskrasi, som feber, stomatitt, sår hals, langvarig blødning, blåmerker eller hudreaksjoner, skal behandlingen avbrytes og full hermatologisk undersøkelse foretas umiddelbart. Brukes med forsiktighet ved kardiovaskulær sykdom, gastrointestinal sykdom, avvik i blodverdiene, til eldre eller svekkede pasienter. 3

Hjelpestoffer:

Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Bilkjøring og bruk av maskiner:

Liten påvirkning. Risiko for døsighet og svimmelhet bør tas i betraktning.

Kilder: 

 1. Kolkisin – Felleskatalogen
 2. Medisin mot urinsyregikt – Legeforeningen
 3. Colrefuz Actavis – Felleskatalogen