Är fetma verkligen en epidemi? Enligt många medicinska experter och forskare så är det åtminstone på väg att bli en väldigt snart. Förekomsten av fetma är inte bara större än vad det var för bara några år (för att inte nämna årtionden) sedan, men det visar inte heller några tecken på att stanna av. 2000-talet har faktiskt sett en konstant procentuell ökning fetma i regioner såsom Sverige, EU och USA.

Detta markerar också ett annat viktigt faktum – fetma är inte jämnt fördelat globalt sett utan

är i första hand prevalent hos människor i väst. Men inte ens detta är helt sant så det finns ett antal olika faktan som inte passar in på vår idé om feta stadsmänniskor. Till exempel så återfinns fetma i Europa framförallt på landsbygden snarare än i städerna.1 Många forskare har sett en korrelation mellan ekonomisk status och förekomst av fetma, där man ser att fetma ökar i områden som har det sämre ställt.

Information på den här sidan:

Fetma har varit under luppen av forskarna under en lång tid nu, på grund av att det är ett vida spritt hälsotillstånd och en livsstilssjukdom som har kopplats till många hälsorisker och kroniska tillstånd (till exempel typ 2-diabetes, koronar hjärtsjukdom, hypertoni) och är dessutom ofta en negativ faktor för mental hälsa och självkänsla. Det som forskarna hittills har kommit fram till är det svårt att se mellan fingrarna med.

Konsekvenserna av fetma

Bortsett från de redan nämnda riskerna med fetma för både hälsa och välmående hos en individ så sätter det också press på allmän sjukvård och sociala tjänster. Detta beror i det stora hela på att fenomenet med så pass utbredd fetma är ett relativt nytt fenomen, så institutioner anpassar sig fortfarande till att bemöta det här problemet.

Fetma: Statistik i Sverige

Som ett utvecklat land i väst är Sverige ett skolboksexempel på ett land som lider hög risk för att drabbas av utbredd fetma. Ungefär 51% av den svenska befolkningen uppger att de lider av övervikt eller fetma. Om man avgränsar datan till att endast inkludera fetma är det hela 15% som uppger att de lider av tillståndet, enligt Folkhälsomyndigheten.2 Du kan läsa in dig på mer statistik i vår artikel om ämnet.

Vad orsakar ökningen av fetma?

Forskare har identifierat ett antal trender som verkar ha bidragit till den hårda statistiken av fetmaförekomst i Sverige. Fastän det finns olika åsikter hur dessa faktorer exakt påverkar människor så håller alla relevanta auktoriteter med om att de följande faktorerna kan ses som bidragande till situationen i Sverige:

 • Ökad användning av bilar
 • Ökat antal mataffärer per kvadratkilometer
 • Ökat antal snabbmatsrestauranger
 • Ökad konsumtion av energirik mat
 • Ökningar i disponibel inkomst i hushållen
 • Minskad konsumtion av hemlagad mat
 • Minskning i fysisk aktivitet
 • Större andel använder kollektivtransport istället för att gå

Den komplexa blandningen av dessa faktorer har bidragit till en obalans mellan energi som konsumeras och spenderar, och skapar därför ett överskott av energi i kroppens fettlager. Fastän ingen av dessa faktorer skapar fetma i sig självt så har de i kombination med andra visat sig skapa en farlig trend.3

Fetmatrender i EU

Fastän Storbritannien är det land som har mest fetma i hela Europa så kan vi se samma trend i de flesta av medlemsstaterna i den Europeiska Unionen. Nedan ser du statistiken för fetma för de olika EU-staterna.4

Vänligen notera att tabellen nedan visar data över den procentandel av befolkningen som lider av fetma (övervikt har inte tagits med i tabellen).

Land % av befolkningen som lider av fetma
Tjeckiska republiken 26.8
Malta 26.6
Litauen 25.9
Slovakien 25.7
Irland 25.6
Polen 25.2
Slovenien 25.1
Ungern 24
Frankrike 23.9
Cypern 23.8
Lettland 23.7
Spanien 23.7
Kroatien 23.3
Bulgarien 23.2
Luxemburg 23.1
Grekland 22.9
Estland 22.6
Rumänien 21.7
Italien 21
Finland 20.6
Sverige 20.5
Belgien 20.2
Tyskland 20.1
Portugal 20.1
Nederländerna 19.8
Danmark 19.3
Österrike 18.4

Om vi hade räknat med överviktiga människor hade de här numren varit ännu högre. men det mest problematiska när det kommer till den här sortens siffror är att de hela tiden ökar Europa över. Fastän inga länder har lyckats stoppa trenden så har Finland lyckats sakta ned ökningen markant de senaste åren. Men hur har det egentligen gått till?

Hantera fetma på större skala: Exemplet Finland

Som ovan nämnt är Finland det enda landet i EU som har lyckats sakta ned ökningen av fetma och dessutom har antalet fetmarelaterade dödsfall minskat. Detta har fångat Europas uppmärksamhet, och många länder har uttryckt intresse för att få reda på deras strategier.

Det finns såklart inget enkelt svar på detta – Finland har förlitat sig på en kombination av starka och stora kampanjer från staten, utbildning inom ämnet samt reglering och samarbete med livsmedelsbranschen. Alla dessa har försökt att främja och uppmuntra hälsosamma matvanor.

När du läser den här artikeln så är det fortfarande inga länder som har lyckats med samma framgångar som Finlands.

Relationen mellan fetma och ålder

Fetma kan kopplas till åldersstrukturen av befolkningen. Det verkar öka med åldern, fastän den här trenden bryts hos de som är äldre än 75 år. När det kommer till kvinnor är det i åldern 65-74 som det är allra vanligast medan det för män är mellan 45-64 som flest människor lider av fetma.

Barnfetma i Sverige

När det kommer till att diskutera länken mellan ålder och fetma så finns det ett annat ämne som behöver täckas – förekomsten av fetma hos barn. Tyvärr så visar den senaste forskningen att ungefär 3-5 procent av lågstadiebarn i Sverige lider av fetma.5 Detta är ett extra viktigt ämne så dessa barn också lider större risk att få med sig sin fetma in i vuxenlivet. Barnfetma kan orsaka tidig början av diabetes eller kardiovaskulära sjukdomar och därmed avsevärt minska livskvaliteten för individen.

Fetmarelaterade dödsfall: Statistik

Som ovan nämnt så kan fetma orsaka ett antal hälsotillstånd som kan påverka ens livskvalitet negativt, men det kan också minska ens förväntade livslängd. Enligt nya beräkningar så dör ungefär 2.8 miljoner människor världen över av att vara överviktiga eller att lida av fetma. Om den här trenden fortsätter kan fetma gå om tobakskonsumtion som den största bidragande faktorn till för tidig död. Forskare håller med om att fetma kan minska ens förväntade livslängd med ungefär 9 år i milda till medelsvåra fall och ännu mer i svårare fall.

Källor:

 1. Adult obesity in Europe – Portugal University
 2. Statistik – Folkhälsomyndigheten
 3. WHO – Obesity data and statistics
 4. Eurostat – Obesity BMI statistics
 5. Mer statistik – Doktorn