Omeprazol är ett ofta utfärdat läkemedel som används för behandling av gastroesofagal refluxsjukdom (GERD) och besläktade symptom såsom magsyra, sura uppstötningar, halsbränna och i vissa fall används det parallellt med antibiotika vid behandling av Helicobacter Pilori. Som en generisk version av varumärket Losec produceras omeprazol i enterokapslar av ett antal olika företag.

Information på den här sidan:

Hur fungerar Omeprazol?

Alla problem som är förknippade med GERD orsakas av att muskler som fungerar som en slags ventil mellan matstrupen och magen inte stängs helt, och misslyckas därmed att förhindra magsyra från att komma in matstrupen. Detta ger obehagliga symptom och kan orsaka vävnadsskada i värsta fall. Huvudanledningen till dessa problem kan variera från olika personer: hos vissa individer kan musklerna i sig påverkas, medan ökat tryck på musklerna kan orsaka samma problem i andra fall (t.ex. vid övervikt). Halsbränna kan vara obehagligt och i vissa fall skadligt, så det är vikitigt att du söker vård.

Som en generisk version av Losec verkar omeprazol genom att hämma den så kallade protonpumpaktiviteten som finns i cellerna i insidan av magen. Protonpumpar fungerar genom att producera och frisätta magsyror som är en del av matsmältningen. När läkemedlet är agerar i magen, kommer det att hämma denna funktion och sålunda minska mängden av magsyra, vilket gör det mindre sannolikt för den stiger och kommer in i matstrupen. Följaktligen börjar symtomen på magsyra, som halsbränna1, minska och slutligen försvinna helt.

Är Omeprazol receptfritt online?

Det är möjligt att köpa detta läkemedel online. Det är dock ett receptbelagt läkemedel, vilket innebär att du endast kan köpa den om du har ett giltigt läkarintyg utfärdat av medicinsk personal. Detsamma gäller andra läkemedel som tillhör samma kategori, som Nexium eller Losec (läs mer om dem här och här). Om du vill förnya receptet behöver du dock fortfarande ge receptet som redan utfärdats till den onlineklinik du har valt. Om allt fungerar fint kommer läkaren bara att be dig att svara på några andra frågor och sedan förnya ditt recept så att du sedan kan beställa medicinen online eller via apotekets butik.

Om det däremot är första gången du köper omeprazol, bör du börja med att erhålla ett recept. Lyckligtvis kan du göra det ganska enkelt genom de flesta onlinekliniker som finns i Sverige. Du måste prata med en läkare och ge denna relevant information så att hen kan utvärdera ditt tillstånd, din lämplighet för behandling och din hälso- och sjukvårdsprofil. Detta uppnås vanligen genom någon form av chattapp eller vanligare genom ett detaljerat och anpassat medicinskt frågeformulär.

När du har gett all nödvändig information till din läkare, kommer denna att utvärdera din lämplighet för behandling med omeprazol. Om du får grönt ljus kommer ett recept att utfärdas och därmed är det redo att förbrukas.

Hur används det?

Innan du börjar din behandling, se till att du känner dig helt säker på alla aspekter av behandlingen. Om du har obesvarade frågor, diskutera dessa med din läkare. Om du någonsin behöver fräscha upp minnet, kan du alltid se till bipacksedeln2 som kommer med alla förpackningar som innehåller läkemedlet eller kontakta sjukvårdsupplysningen.

Nedan finner du en lätt guide över generella riktlinjer för Omeprazol. Detta är för att hjälpa våra läsare att få en tydligare bild av vad en behandling med omeprazol kan innebära, så kom ihåg att följande avsnitt inte är avsett att användas som ett uttömmande regelverk, utan snarare som ett övergripande exempel. För en mer detaljerad guide, se bipacksedeln, kontakta din läkare eller sjukvårdsupplysningen.

  • Använd alltid medicinen som anvisat
  • En vanlig startdos ligger ofta på en kapsel om 10mg dagligen
  • Om din matstrupe är skadad på grund av tillståndet kan din läkare rekommendera en ökad dos på 20 mg eller i de allvarligaste fallen 40 mg
  • Behandlingen kan vara mellan fyra och åtta veckor, med möjlighet till ytterligare förlängning av behandlingen om så behövs
  • Svälj kapslarna hela med vatten, utan att tugga eller krossa dem
  • Överskrid aldrig den ordinerade dosen
  • Om du har glömt en dos, försök inte att kompensera detta genom att fördubbla nästa. Fortsätt istället bara med behandlingen som tidigare

Ger Omeprazol biverkningar?

Även om inte alla som använder det här läkemedlet upplever biverkningar så är det fortfarande viktigt att bekanta sig med dem så att du kan handla korrekt om något skulle gå fel. Viktigast är att du bör du kunna skilja mellan några av de farligare biverkningarna – de som kan kräva att du avbryter behandlingen helt och söker omedelbar medicinsk vård, och de biverkningar som kan vara obehagliga, men ganska ofarliga. De biverkningar som du framförallt bör vara medveten om är symtom som indikerar en allergisk reaktion, svåra hudproblem samt symtom på hepatit.

Andra dokumenterade biverkningar som kan uppstå:

Vanliga (1 av 10 användare) Ovanliga (1 av 100 användare) Sällsynta (1 av 1000 användare)
·       Huvudvärk

·       Diarré

·       Magsmärta

·       Förstoppning

·       Gaser

·       Illamående

·       Svullna fötter

·       Sömnsvårigheter

·       Yrsel

·       Stickande känsla

·       Sömnighet

·       Vertigo

·       Utslag

·       Allergisk reaktion

·       Låga natriumnivåer

·       Humörsvägningar

·       Smakförändringar

·       Muntorrhet

·       Svampinfektion

·       Leverproblem

·       Håravfall

·       Ljuskänslighet

·       Muskelsmärta

Observera att detta inte är en uttömmande lista över alla dokumenterade biverkningar. För en mer omfattande översikt, se bipacksedeln.

Är det ett säkert läkemedel?

Fastän Omeprazol är ett relativt säkert läkemedel så finns det vissa situationer där läkaren kan avråda dig från att använda läkemedlet. Så kan vara fallet om du samtidigt tar andra läkemedel som kan kontraindicera omeprazol, t.ex. blodförtunnare, pericorn, fenytoin eller cilostazol. Alternativt kan användningen av omeprazol kontraindiceras om du har något annat medicinskt tillstånd som kan förvärras av omeprazol. Alternativa behandlingar kan vara Nexium och Lansoprazol.

Källor:

  1. Sura uppstötningar – 1177 Vårdguiden
  2. Bipackssedeln – FASS